• Breaking News

  Saturday, 17 August 2013

  క్రుతఘ్నుడి మాంసం కుక్కలు కూడా ముట్టవ్ - 3

     గౌతముడు మాత్రం నిద్రపోకుండా ఆలోచిస్తూ ఉండగా ఒక దిక్కుమాలిన ఆలోచన వచ్చింది! రేపు ఉదయం బయలుదేరాలి! మద్యలో ఆహారం లేదు! ఈ కొంగతో నాపని అయిపొయింది! కాబట్టి దీన్ని చంపి ఆ మాంసంతో నా ఆకలి తీర్చుకుంటే బాగుంటుంది! దీనికి తోడు ఇది బాగా కొవ్వేక్కిన కొంగ మంసంకుడా బాగా ఉంటుంది అని దొడ్డుకర్ర ఒకటి తీసుకొని చప్పుడు కాకుండా అది నిద్రిస్తున్న గూటిదగ్గరికి వెళ్లి దాని మెడ మీద టపి టపి మని చచ్చేవరకు కొట్టి దాని రెక్కలు ఊర్చి ఎముకలు పోగుపెట్టి మాంసం మూట కట్టి , హాయిగా నిద్రపోయి తెల్లారిన తరువాత బయలుదేరాడు!
  ఈ సంఘటన జరిగిన రాత్రి విరూపక్షుడికి కలలో నాడిజంగుడి ఈకలు, ఎముకల పోగు కనిపించేసరికి భయపడి ఆ దుర్మార్గుడు గౌతముడు న్న స్నేహితుడిని ఎం చేశాడో అనుకుంటూ నిద్రపోయాడు! తెల్లారేసరికి నాదిజంగుడు రాకపోయేసరికి అనుమానం వచ్చి (ప్రతిరోజూ సూర్యోదయం అయ్యేసరికి నాడిజంగుడు విరుపాక్షుడి దగ్గరకి వచ్చి ధర్మ సూక్ష్మాలు గురించి చర్చించేవాడు) కొందరి బటులని ఆ వృక్షం దగ్గరకి పంపి ఎం జరిగిందో చూసి రమ్మన్నాడు! అక్కడ ఈకలు ఎముకలు పోగు ఉన్నాయని వెళ్లి చూసి వచ్చిన భటులు చెప్పేసరికి విరూపాక్షుడు ఒరేయ్ వాడు ఎంతో దూరం వెళ్లి ఉండదు! పట్టుకొని పెడరెక్కలు విరిచి కట్టి తీసుకురండి అన్నాడు! భటులు వెతికి పట్టుకొని తీసుకొస్తుంటే విరూపాక్షుడుఅంత దూరంలోనే చూసి వాడిని ఇక్కడికి తీసుకురాకండి! వాడిని చూస్తేనే పంచమహ పాతకాలు చుట్టుకుంటాయి! అక్కడే వాడిని చంపి ముక్కలు చేసి మీరు తినేయండి అన్నాడు!ఆ మాట విని రాజ మేము ఎంత రాక్షసులం అయిన ఈ కృతజ్ఞుడి మాంసం తినం! తింటే వీడి లక్షణాలు మాకు వస్తాయి! మేము తినం అన్నారు! సరే ఐతే ఆ ముక్కలు కుక్కలకి వేయండి అన్నాడు! వాడిని చంపి ముక్కలు చేసి కుక్కలకి వేస్తె ఆ కుక్కలు అప్పటికే రెండు రోజులనుంచి భోజం లేక నకనకలడుతున్నా వాడి మాంసం కనీసం వాసన కూడా చూడకుండా అక్కడి నుంచి వెళ్లి పోయాయి! విరూపాక్షుడుమిత్రుడిని తలచుకొని బాధ పడుతుంటే ఇంతలో అక్కడికి ఇంద్రుడు వచ్చాడు! విరూపాక్ష ఎం జరిగింది ? ఎందుకు అల బాధపడుతున్నావ్? విరూపాక్షుడున మిత్రుడు నాదిజంగుడు మరణం నన్ను తీవ్రంగా వేదిస్తుంది! న మిత్రుడుని ఎలాగైనా బ్రతికించు అన్నాడు! విరూపాక్ష నువ్వేమి భాదపడకు! దీని వెనుక ఒక కారణం ఉన్నది! నీ మిత్రుడు బ్రహ్మకి కూడా మిత్రుడు! ఇతడు పరమ పూజ్యుడైన ఋషి! అనేక శాస్త్రాలు తెలుసుకున్న జ్ఞాని! ఒకప్పుడు బ్రహ్మలోకంలో కొద్దిగా అహంకారించాడు! దానివల్ల భూలోకంలో కొంగై పుట్టాడు! పుట్టినా ఆ మహిమ పోలేదు! ఎంతైనా ఋషి, వేదాలు తెలిసినవాడు! అందుకని బ్రహ్మ తరచుగా నాడిజంగుడిని పిలిచి వేదాలు మీద చర్చ చేస్తుండేవారు! కానీ ఈమధ్య కొన్నాళ్ళ పాటు బ్రహ్మలోకానికి వెళ్ళకపోతే బ్రహ్మకి నీ మిత్రుడిని చూడాలనిపించి ఆ దౌర్భాగ్యుడికి ఆ దుర్భుద్ది పుట్టించి చంపించాడు! కాబట్టి బ్రహ్మలోకాని వెళ్ళకపోవడం అనే అపచారం వాళ్ళ దుర్మరణం పాలయ్యాడు! విరూపాక్షుడు అయ్యో అని భాదపడుతుండగా బ్రహ్మ ప్రత్యక్షమై నీకేమి కావాలి కోరుకో అన్నాడు ! విరూపాక్షుడు నా మిత్రుడి ప్రాణం కావాలి అన్నాడు! భాదపడకు నువ్వు ఇంతకు ముందు నీ స్నేహితుడికి ఆచరించిన ధనకాండ సమయంలో ఒక గోవు ఆ చితికి దగ్గరలో దూడకి పాలు ఇస్తుంది! అప్పుడు వచ్చిన పెనుగాలి వల్ల ఆ పాల నురగ ఆ చితిమీద పడటం వల్ల నీ మిత్రుడికి ప్రాణం వచ్చింది! ఇంకొద్ది సమయంలో అది వచ్చేస్తుంది!అనగానే రివ్వుమని నాడిజంగుడు అక్కడికి వచ్చేశాడు! విరూపాక్షుడుతన మిత్రుడిని చూసి ఆనందంతో పులకించిపోయాడు! వెంటనే నాడిజంగుడు విరూపాక్షుడతో మిత్రమా నా మిత్రుడు గౌతముడు కుశలమేనాఅని అడిగాడు! విరూపాక్షుడు వాడిని కత్తికొ కండగా నరికి కుక్కలకి వేశాను అన్నాడు! అప్పుడు ఇంద్రుడు కుడా వాడు చచ్చాడయ్యా! వాడిని భయంకర యాతన దేహంలో పెట్టి యమలోకానికి ఈడ్చుకుపోతున్నారు! అక్కడ పరమ భయంకరమైన యమదండన లు అనుభవిస్తాడు అన్నాడు ఇంద్రుడు! వెంటనే నాడిజంగుడు బ్రహ్మ కాళ్ళు పట్టుకొని అయ్యా నాకోసం వాడిని క్షమించండి!వాడు పదికాలాల పాటు సుఖంగా ఉంటాడని బంగారం, మణులు ఇప్పించాను! వాడికేదో దుర్భుద్ది ఆ సమయంలో పుట్టింది! ఆ దుర్భుద్ది కూడా వాడిది కాదు ! నేను బ్రహ్మకి చేసిన అపచారం వాల్ల పుట్టింది అని నాకు అనిపిస్తుంది! ఏమైనా ఆ పుణ్యాత్ముడు సుఖం గా ఉంటే చూడాలని నాకోరిక, నాకోసం బ్రతికించండి అనగానే ఇంద్రుడు తెల్లబోయాడు! అసలు నీలాంటి ఉత్తములు ఉంటారా? అసలు ప్రాణం తీసిన వాడిని బ్రతికించు అంటున్నావ్! సర్లే అని వాడి ప్రాణం వాడికి ఇచ్చాడు! గౌతముడు బ్రతికి లేచాడో లేదో ఆ మూటలన్నీ మోపు మీద పెట్టుకొని మళ్లి లాక్కుంటారు ఏమో అని ముందుకి వెనక్కి చూసుకుంటూ పరుగులు పెట్టుకుంటూ అడవి మార్గం గుండా వెళిపోయాడు!
  ఎవరిని నమ్మాలో ఎవరిని నమ్మకుడదో తెలుసుకోవాలి! ఎంతటి ధర్మతుడైన నిచ్యులని చేరదీస్తే ప్రమాదం వస్తుంది! కష్టాల పాలు అవుతారు! అయినా అనుక్షణం జాగరూకులై వుండాలి!

  1 comment:

  Fashion

  Beauty

  Travel